niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Bernarda, Sabiny, Samuela
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Statystyka

 

Liczba ludności
w gminie za ostatnie 4 lata (łącznie
z zameldowaniem czasowym)

2002

2003

2004

2005

18050

17863

17756

17657

Struktura ludności ze względu na płeć za ostatnie 4 lata

2002

2003

2004

2005

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Nie prowadzono podziału

9163

8700

9108

8648

9042

8615

Migracje ludności za ostatnie 4 lata (dane za 2005r.)

Liczba ludności gminy maleje z roku na rok. Występuje ujemny przyrost naturalny. Nasila się migracja ludności ze wsi do dużych miast takich jak: Kraków i Kielce oraz do innych krajów takich jak: USA, Włochy, Austria, Niemcy, Anglia, Irlandia i inne.

Działalność gospodarcza
(dane za 2005r.)

Gmina Kazimierza Wielka zaliczana jest do gmin o silnej funkcji rolniczej mimo, że siedziba gminy stanowi dość silny ośrodek koncentrujący wszelkie funkcje usługowo-gospodarcze służące całej jednostce administracyjnej. Gmina Kazimierza Wielka to teren typowo rolniczy ale równocześnie o starych tradycjach przemysłu spożywczego (cukrownia od 1845r.) i ceramicznego (cegielnia Odonów).

Struktura prowadzonej działalności według branż przedstawia się następująco z zaznaczonymi tendencjami (dane z 31.12.2005 r.)

 • Handel - 233 podmioty (liczba tego typu podmiotów zwiększa się z roku na rok).
 • Transport - 34 podmioty (radykalnie zmniejsza się transport towarowy, transport osobowy utrzymuje się na podobnym poziomie).
 • Budownictwo - 18 podmiotów
 • Firmy remontowo – budowlane – 37 podmiotów (dynamiczny wzrost liczby podmiotów tej branży w ostatnim roku).
 • Usługi – 171 podmiotów (największy spadek liczby podmiotów tej branży na przestrzeni ostatnich 4 lat).
 • Produkcja – 43 podmioty (wzrost liczby podmiotów tej branży o 20%).
 • Produkcja wyrobów przemysłowych (liczba podmiotów na tym samym poziomie).
 • Produkcja wyrobów spożywczych (podwojenie liczby podmiotów tej branży).
 • Gastronomia – 14 podmiotów (liczba podmiotów utrzymuje się na tym samym poziomie).
 • Gabinety lekarskie – 34 podmioty (spadek liczby podmiotów tej branży w stosunku do roku 2004).
 • Razem liczba wszystkich podmiotów gospodarczych w Gminie Kazimierza Wielka wynosi 584.
 • Liczba działających podmiotów gospodarczych jest większa ze względu na istnienie na terenie gminy firm zarejestrowanych w innych gminach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (jako zakład budżetowy gminy)

Działalność w zakresie:

 • zbiórka odpadów stałych i ich segregacja na specjalnie do tego celu wykonanej linii. Odzysk surowców wtórnych,
 • administracja domów mieszkalnych,
 • usługi różne, usługi pogrzebowe i administracja cmentarza komunalnego.

Targowiska stałe
(dane za 2005 r.)

1.Targowisko stałe zlokalizowane jest przy ul. Głowackiego na granicy miasta przy drodze wylotowej na Busko-Zdrój. Dniem targowym jest poniedziałek.

2. W mieście funkcjonują również dwa małe place targowe (handel koszyczkowy) czynne przez sześć dni w tygodniu, gdzie głównie handluje się świeżymi warzywami.
Są one zlokalizowane:

 1. na placu przy ul. Partyzantów (koło kotłowni)
 2. na ul. Okrężnej (koło dworca autobusowego)

Usługi biznesowe(dane za 2005 r.)

Obsługą finansową miejscowych przedsiębiorców zajmują się banki i inne instytucje finansowe takie jak:

 • Bank PKO BP
 • Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Kazimierzy Wielkiej
 • Bank Śląski
 • Kasa SKOK „Profit” Zabrze

Związki przedsiębiorców(dane za 2005 r.)

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka głównym społecznym reprezentantem przedsiębiorców jest Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców. Posiada on swoje biuro na ul. Sienkiewicza 36, czynne w każdy poniedziałek.

Sieć drogowa (dane za 2005 r.)

Łączna długość dróg w mieście i gminie Kazimierza Wielka wynosi 375 km w tym:

 • drogi wojewódzkie ok. 29 km
 • drogi powiatowe ok. 94 km
 • drogi gminne ok. 89 km
 • drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych ok. 153 km

Stan wszystkich dróg uznaje się jako średni, wymagających jednak licznych uzupełnień i remontów.

Gospodarka ściekowa

Oczyszczalnie ścieków
(dane za 2005 r.)

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,5 km.

Miasto Kazimierza Wielka jest skanalizowane w ok. 86%.

Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w Kazimierzy Wielkiej jest wykorzystywana tylko w ok. 25%. Moc przerobowa oczyszczalni wynosi ok. 2860 m3/dobę.

Corocznie oddaje się nowe odcinki sieci kanalizacyjnej. Istnieją również lokalne oczyszczalnie i sieci kanalizacyjne obsługujące np. część wsi lub szkołę.

Sieć wodociągowa (dane za 2005 r.)

Długość sieci wodociągowej gminy wynosi 109,9 km.

Gmina jest zwodociągowana w 30%.

Gmina jest członkiem Związku Międzygminnego „Nida 2000” co umożliwia zwodociągowanie południowej części gminy i zapewnienie sobie tzw. dywersyfikacji dostaw wody z innego źródła. Będzie to woda o żądanych parametrach, umożliwiających wykorzystanie jej do spożycia oraz w różnego typu produkcji rolnej lub przemysłowej.

Sieć gazowa
(dane za 2005r.)

Gmina nie posiada sieci gazu ziemnego, jednak jest członkiem Międzygminnego Związku „Gazociąg”. Istnieją plany gazyfikacji gminy. Rozpoczęte prace przy budowie gazociągu zostały wstrzymane na czas nieokreślony. W gospodarstwach domowych używa się gazu z butli.

Telefonizacja gminy
(dane za 2005 r.)

Jeżeli chodzi o telefony stacjonarne to wskaźnik jej telefonizacji wynosi ok. 70%. Operatorem jest Telekomunikacja Polska. Z roku na rok rozszerza się zasięg telefonii komórkowej.
W mieście działa kilka punktów różnych operatorów tych sieci.

Zasoby mieszkaniowe
(dane za 2005 r.)

W gminie przeważa budownictwo jednorodzinne, ale głównie w mieście występuje również budownictwo wielorodzinne. W granicach miasta i na jego obrzeżach znajdują się tereny należące do gminy i powiatu, które mogą być przeznaczone na cele budowlane (ok.100 ha.)

Struktura zużycia podstawowych nośników energii (dane za 2005 r.)

Głównym nośnikiem energii używanym przede wszystkim do ogrzewania jest węgiel kamienny. Do gotowania używa się głównie butli z gazem propan-butan. Są prowadzone próby wykorzystywania oleju opałowego i gazu do ogrzewania mieszkań, jednak poważną przeszkodą jest tu bariera finansowa. Powszechnie do różnych celów wykorzystywana jest energia elektryczna. W przyszłości na terenie gminy możliwe będzie wykorzystanie istniejących tu źródeł geotermalnych oraz odnawialnych takich jak: biomasa (wierzba energetyczna) oraz kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe i wodne.

Oświata
(dane za 2005r.)

W Gminie Kazimierza Wielka działają liczne placówki oświatowe:

 • 1 przedszkole (w mieście)
 • 10 Samorządowych Szkół Podstawowych
 • 2 Publiczne Gimnazja Samorządowe (jedno w mieście, a drugie na wsi)
 • na terenie miasta i gminy działają również szkoły średnie zarządzane przez powiat, oraz filia szkoły Wyższej.

Służba zdrowia (zlokalizowana w mieście, służy całej gminie)

1. W mieście działa niewielki Szpital Ogólny (zarządzany przez powiat) z oddziałami:

 • zachowawczo-wewnętrznym
 • kardiologicznym

2. Rejonowa Przychodnia Specjalistyczna (nie przejęta przez gminę).

3. Punkty konsultacyjne.

4. Punkt krwiodawstwa.

5. Pogotowie ratunkowe.

6. Prywatne gabinety lekarskie.

7. Sześć aptek.

Pomoc społeczna (dane za 2005 r.)

Pomoc społeczna w gminie realizowana jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek prowadzi pracę socjalną z podopiecznymi, pomaga w rozwiązywaniu ich różnych problemów osobistych i rodzinnych. Przeprowadza rozmowy na temat podjęcia pracy i wykorzystania wszystkich innych możliwości, zanim skorzysta się z pomocy społecznej.

W 2004 r. zwiększył się zakres zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o tzw. nowy system świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, czyli realizacja zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych z zasiłkami pielęgnacyjnymi.

W 2005 r. - z pomocy społecznej skorzystało 705 rodzin, - ze świadczeń rodzinnych 1360 rodzin.

Wartość udzielonych świadczeń w zł. wynosiła:

 1. z pomocy społecznej 667 440,
 2. ze świadczeń rodzinnych 2 174 641.

Zarówno w mieście jak i na wsi stopniowo (na przestrzeni ostatnich kilku lat) zwiększa się liczba rodzin i osób objętych wszelkiego typu świadczeniami.

Turystyka i rekreacja
(dane za 2005 r.)

Turystyka i rekreacja ma być uzupełnieniem dla tradycyjnych działów gospodarki w gminie Kazimierza Wielka, takich jak: rolnictwo, przemysł spożywczy, przemysł ceramiczny, handel i usługi.

Gmina posiada wiele walorów, które mogą mieć wpływ na wzrost zainteresowania tym regionem.

W samym mieście są to obiekty rekreacyjno-sportowe i gastronomiczne takie jak: nowoczesna hala sportowa, kryta pływalnia (w trakcie budowy), stadion miejski, korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej, park miejski o pow. ok. 15 ha, zarybione zalewy i stawy o pow. ok. 12 ha. Istnieją również plany budowy zbiornika retencyjnego o pow. ok. 22 ha. Jedyną przeszkodą w realizacji tej inwestycji są problemy z wykupem działek od indywidualnych właścicieli. W parku znajduje się również kawiarnia o wysokim standardzie, muszla koncertowa i plac zabaw dla dzieci z mini basenem. Na terenie miasta i gminy są obiekty, które oferują miejsca noclegowe. W pobliżu zalewu wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy trasie komunikacyjnej Kraków – Busko-Zdrój, zlokalizowane są liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe. Tam też znajduje się dworzec autobusowy, a w pobliżu na parkingu przy ul. Okrężnej, jest przystanek busów.

Kolejną ciekawą atrakcją gminy są bogate tereny łowieckie z odpowiednim zapleczem dla myśliwych. Można z nich korzystać praktycznie przez cały sezon myśliwski.

Ziemia kazimierska ma dobre połączenie komunikacyjne głównie z Krakowem i Kielcami. Jest tu czyste środowisko, specyficzny krajobraz rolniczy zmienny o każdej porze roku. Jeśli chodzi o ukształtowanie powierzchni, to dominują tu liczne kopulaste pagórki i zielone pradoliny niewielkich rzek.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
(dane za 2005 r.)

Do najbardziej charakterystycznych obiektów ziemi kazimierskiej należą:

 1. W Kazimierzy Wielkiej:

  • Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – barokowa świątynia wzniesiona staraniem kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego
   w XVIII w. W XVII w. Istniał tu zbiór ariański (wcześniej była na tym miejscu starsza drewniana świątynia z XIV w.)
  • Kompleks budynków jednej z najstarszych w Polsce cukrowni, która powstała
   w 1845r. kompleks ten został wzniesiony pod koniec XIX stulecia według projektu architekta krakowskiego Tadeusza Stryjeńskiego. Jego też autorstwa były: pałac „Lacon” i kamienna baszta.
  • Pałac „Lacon” – piętrowa budowla, opatrzona piętrową loggią i wzbogacona wieżą o przełamanym, kopulastym hełmie. Pałac „Lacon” to rzadki w naszym terenie przykład rezydencji zarządcy zakładu przemysłowego (tu, cukrowni).
   W 2004r. pałac został kupiony przez prywatną osobę i od tego momentu jest bez przerwy remontowany i stopniowo przywracany do dawnego blasku.
  • Baszta – okrągła kamienna budowla o oryginalnej eklektycznej dekoracji. Baszta jest symbolem ziemi kazimierskiej. Prawdopodobnie jeszcze w roku 2005 ma być zaadoptowana na muzeum regionalne.
 1. W Cudzynowicach:

  • Drewniany kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z połowy XVIII stulecia.
  • Parterowy dwór wzniesiony około połowy XIX w. park podworski.
 1. W Gorzkowie: drewniany kościół parafialny noszący tytuł Św. Małgorzaty z 1758r. o bardzo bogatym wystroju.
 1. W Skorczowie:
  • Kaplica p.w. Bożego Narodzenia – murowana, kwadratowa w planie, późnorenesansowa, niewielka świątyńka z 1616r.
  • Barokowa figura św. Jana Nepomucena.
 1. W Odonowie: Zespół willi, park podworski o swobodnej kompozycji, całość
  z początku XX w.
 1. W Boronicach, Dalechowicach, Gorzkowie, Nagórzankach, Paśmiechach, Zięblicach, Plechowie i Podolanach resztki zespołów podworskich – parki, fragmenty Budynków folwarczych, dwory, spichlerze itd.
 1. Teren całej gminy - liczne przydrożne kapliczki w różnych stylach często o ciekawej historii.

Kluby sportowe
(dane za 2005 r.)


 1. Klub sportowy „Sparta” (piłka nożna) – posiada drużynę występującą w rozgrywkach ligi okręgowej.
 2. Klub sportowy „Jawornik” z Gorzkowa (piłka nożna) – biorą udział w rozgrywkach klasy A od jesieni 2005r.
 3. Klub sportowy „Rafaello” (tenis stołowy) – posiadający drużynę żeńską występującą w ekstraklasie, oraz drużynę żeńską w II lidze i drużynę męską również w II lidze.
 4. Klub sportowy „Return” (tenis ziemny) – prowadzący rozgrywki rekreacyjne.

Sytuacja demograficzna i społeczna gminy (dane za 2005 r.)

Gmina Kazimierza Wielka jest gminą średnią pod względem powierzchni w województwie Świętokrzyskim, ale pod względem liczby ludności należy do gmin najludniejszych w tym województwie. Sieć osadniczą gminy stanowią: miasto Kazimierza Wielka i 42 sołectwa o liczbie mieszkańców zawierających się w przedziale od 57 osób w Wymysłowie do 826 osób największej wsi Cudzynowice. Miasto Kazimierza Wielka liczy 6175 osób (dane z 2005 r. łącznie z czasowo zameldowanymi). Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię gminy, jej sieć osadniczą należy uznać za bardzo gęstą. W terenie wiejskim zamieszkuje 2/3 mieszkańców gminy a w mieście 1/3. Dla prawidłowego rozwoju gminy proporcja ta powinna być odwrócona. Takie też tendencje obserwujemy na tym terenie w ostatnich latach. Fakt kupienia mieszkańców gminy jest korzystny gdyż ułatwia wyposażenie jej w obiekty infrastruktury społecznej i technicznej. Wpływa więc na podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Stan bezrobocia gminy według oficjalnych statystyk nie odzwierciedla w pełni całego problemu. Ogółem bezrobocie w gminie to około 14% i jest ono niższe o kilka punktów od średniej krajowej. Daje to nam również drugie miejsce w woj. Świętokrzyskim wśród gmin o najniższym bezrobociu. Istnieje jednak tzw. bezrobocie ukryte, głównie w rolnictwie i ze względu na wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy.

Sytuacja społeczna gminy jest również w dużym stopniu uwarunkowana poziomem wykształcenia jej mieszkańców. Na 14 722 osoby (dane z 2003r.) aż 64,63% ludności posiadało wykształcenie poniżej średniego i wymaga stworzenia i utrzymania istniejących stanowisk pracy. Jest to grupa najmniej mobilna, dla której należy pozyskać inwestorów strategicznych poprzez stworzenie korzystnego klimatu do inwestowania, tj. między innymi poprawę warunków infrastrukturalnych gminy. Pewnym atutem gminy Kazimierza Wielka jest to, że dzięki starym tradycją w przemyśle spożywczym oraz przemyśle materiałów budowlanych istnieje tu tania i wykwalifikowana siła robocza do pracy w rolnictwie, w przemyśle spożywczym, ceramicznym i w budownictwie.

Charakter rolnictwa (klasy bonitacyjne gruntów rolnych)

(dane za 2005 r.)

Na obszarze Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zdecydowanie dominują gleby wytworzone z lessów, które pokrywają ponad 90% powierzchni obszaru gminy.

W niewielkich i rozproszonych powierzchniach występują także gleby wytworzone z glin zwałowych i utworów wodnolodowcowych (w północno-wschodniej części gminy) oraz wytworzone z utworów najmłodszych jak mady, torfy i mursze (w dolinach rzek Nidzicy i Małoszówki). W obszarze miasta i gminy można spotkać wszystkie kompleksy glebowe charakterystyczne dla tego typu terenów.

Około 96% obszaru gminy stanowią gleby od pierwszej do czwartej klasy bonitacyjnej. Przydatność rolnicza gleby w Mieście i Gminie Kazimierza Wielka wiąże się ściśle z ukształtowaniem terenu. Najlepsze dla celów budowlanych tereny płaskie lub o niewielkim spadku- posiadają najwyższą wartość rolniczą i podlegają ścisłej ochronie prawnej przed wyłączeniem z produkcji rolniczej. Możliwość zagospodarowania na cele nie rolne gleb słabszych (klasa V-VI) są minimalne, gdyż stanowią one 3,1% powierzchni gruntów rolnych i są niekorzystnie położone. Grunty te powinny być zalesione.

Na 14 tys. ha powierzchni Gminy Kazimierza Wielka użytki rolne to w przybliżeniu:

 • Grunty rolne 9 864,22 ha
 • Sady 351,39 ha
 • Łąki 1 721,96 ha
 • Pastwiska 195,22 ha
 • Lasy i grunty leśne 410,35 ha
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione 31,54 ha
 • Grunty pod wodami 25,00 ha

RAZEM 12 599,68 ha

Rodzaje produkcji roślinnej
(dane za 2005 r.)

Stan aktualny produkcji roślinnej podajemy w porównaniu z danymi spisu powszechnego z 2002 r. Dane z 2004 r. są danymi szacunkowymi sporządzanymi przez gminne służby rolne:

Produkcja roślin przedstawia się następująco:

Dominującym zbożem jest pszenica i obsiewa jej się około 4 500 ha rocznie. Z warzyw najwięcej uprawia się ogórków, cebuli, kapusty i papryki.

Produkcja zwierzęca
(dane za 2005 r.)

Podobnie jak przy produkcji roślinnej, stan aktualny produkcji zwierzęcej podajemy w porównaniu z danymi spisu powszechnego z 2002 r. Dane z 2004 r. są danymi szacunkowymi sporządzonymi przez gminne służby rolne.

Produkcja zwierzęca przedstawia się następująco:

Sytuacja w produkcji zwierzęcej jest niepokojąca. Widać wyraźnie spadek hodowli trzody chlewnej a szczególnie bydła, mimo tego, że w gminie występuje duży areał łąk i pastwisk.

Zatrudnienie w rolnictwie
(dane za 2005 r.)

W 2004r. na terenie wsi zamieszkuje 7 281 osób w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że około 15% pracuje poza rolnictwem tj. ok. 1 100 osób.

Bezpośrednio w rolnictwie pracuje ok. 85% mieszkańców wsi w wieku produkcyjnym tj. ok. 6 180 osób.

Jest to sytuacja bardzo niepokojąca i tu wyraźnie widać tzw. ukryte bezrobocie. Przy tendencji powiększania się gospodarstw rolnych bo taka jest konieczność w nowej sytuacji konomicznej, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, radykalnie będzie się zwiększało prawdziwe bezrobocie na wsi.

Sfera przestrzenna (najważniejsze dokumenty)
(dane za 2005 r.)

Zagospodarowanie sfery przestrzennej gminy zawarte jest w następujących dokumentach:

 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka (na razie Studium ... jest jedynym i obowiązującym tego typu dokumentem w gminie, projektowane jest w najbliższym czasie opracowanie nowego Studium ....)
 2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. (Plan ... jest w opracowaniu i po zatwierdzeniu go przez Radę Miejską będzie gotowy i obowiązujący około września 2006 r.)

Gospodarka finansowa.
Budżet Gminy.
(dane za 2005 r.)

Od kilku lat zdecydowanie zmienia się gospodarka finansowa gminy. To czego nie przewidziano w ustawie o samorządzie gminnym z 1990 r. stopniowo staje się faktem. Chodzi o pozyskiwanie funduszy europejskich, wcześniej przed akcesyjnych a obecnie od 01.05.2004r. tzw. Funduszy Strukturalnych. W związku z tym mogą się również rodzić trudności w planowaniu pozyskiwania tych funduszy jak i ich skonsumowania. Trafne decyzje władz gminnych w sprawach finansowych mogą się przyczynić do szybkiego rozwoju niektórych gmin. Pozyskanie środków unijnych staje się powoli zadaniem własnym gminy. Aby wykorzystać chociaż pobieżną analizę budżetu gminy Kazimierza Wielka w ostatnich latach przedstawimy ją na przestrzeni od 2002 do 2005 r.

Analiza powyższej tabeli pokazuje, że z roku na rok rosną zarówno dochody jak i wydatki gminy.

Z informacji o wykonaniu poszczególnych budżetów gminy wynika, że nie jest ona zadłużona, że ciągle posiada tzw. zdolność kredytową i że systematycznie rosną środki na inwestycje gminne. Niepokoi zbyt słaby wzrost dochodów własnych gminy.

Administrator
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.(41)3521937, (41) 3521919, (41) 3521004, fax: +48.(41)3521956, email: umig@kazimierzawielka.pl, http://www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Skrytka EPUAP: fef0yh4954 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI